TẠI ẢI TẠI AI*

Ảnh: Sưu tầm


Nhiệm vụ trì trệ nhất
Của nước Việt Nam ta
Là việc chống tham nhũng
Mấy mươi năm xảy ra

Cứ hô hào quyết liệt
Cứ nghiêm khắc nghiêm minh
Nhưng giơ cao đánh khẽ
Chuyên cảnh cáo phê bình

Tội đáng xử hình sự
Đồng bọn chúng thực thi
Kiểm điểm rút kinh nghiệm
Chống là chống cái gì?

Trong cả một hệ thống
Chống tham nhũng như sau:
Cử thằng trộm bắt trộm
Ngu gì nó bắt nhau

Chống tham nhũng trái khoáy
Quan tham làm thanh tra
Phát hiện được tham nhũng
Nhận phong bì rồi tha

Chống tham nhũng kỳ lạ
Quan tham làm trưởng ban
Miệng hô chống chống chống
Bụng vẫn gian gian gian

Chống mãi chống không được
Vậy tại ải tại ai
Tại giao thằng gian chống
Nên tham nhũng dài dài
21/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Pháp luật: Nhiều tỉnh bị điểm 0 về phòng, chống tham nhũng.