BỨC CUNG NHỤC HÌNH*

Ảnh: Sưu tầm

Chế độ ta, chế độ tốt đẹp
Mà vẫn còn bức cung, nhục hình
Thì còn đâu nữa là bản chất
Công bằng, dân chủ và, văn minh

Trong quá trình thực hiện tố tụng
Điều tra viên nhục hình, ép cung
Hành động đó vi phạm pháp luật
Hà cớ sao tồn tại, vẫn dùng

Không có tội, đánh cho nhận tội
Không ít lần dẫn đến oan sai
Có trường hợp tra tấn đến chết
Đã bao năm diễn biến kéo dài

Chỉ có bọn thực dân, đế quốc
Mới tra tấn, bức cung, nhục hình
Tại sao chế độ ta dung túng
Biết lâu rồi mà vẫn làm thinh

Quốc hội chưa làm hết trách nhiệm
Nên tư pháp tệ lậu bất công
Luật pháp có mà không áp dụng
Khiến niềm tin cạn kiệt trong lòng
11/5/2020
Tú Sụn
* Hàng trăm vụ án oan sai xảy ra lâu nay đều do bức cung, nhục hình