THÍCH THÌ LÀM

Ảnh: Sưu tầm


Cu Ba thì mặc Cu Ba
Việt Nam ta thích thì ta cứ làm
Có nhiều nhặn gì cho cam
Ba bốn chục tỷ vẫn kham được mà
Cu Ba là việc Cu Ba
Fidel căn dặn bên nhà họ thôi
Việt Nam khoảng cách xa xôi
Mà nghe quy định xa khơi làm gì
Có xây mới có tí ti
Có xây mới có phong bì, phong bao
Nhìn kìa! Cả nước ào ào
Đủ các loại tượng vươn cao thấu trời
Bỏ ra một vốn bốn lời
Không tin thì để xây rồi mà coi
Chưa chi đã nghĩ hẹp hòi

15/8/2018
Tú Sụn