MƯA THU

Những giọt mưa mềm chiếc lá xô
Bay bay theo gió sánh gương hồ
Đầu thôn bóng phượng thôi sắc thắm
Cuối xóm hàng cau đứng hững hờ
Ảo não vòm trời sa ngọn trúc
Héo hắt lùm tre ngẩn cành khô
Mưa thu buồn vắng dâng sầu nhớ
Hoa rã nhuỵ tàn không sắc phô
8/9/2017
Tú Sụn