DŨNG SĨ DIỆT CHUỘT*

Ảnh: Sưu tầm

DŨNG SĨ DIỆT CHUỘT*
Thời nay đạo đức quá suy đồi
Nên hắn trở thành dũng sĩ côi
Chuột béo hằng hà đương phát triển
Sâu phì nhan nhãn mãi sinh sôi
Thừa cơ dịch dã thò tay nhón
Nhận dịp quan quyền nhắm mắt hôi
Kết quả hàng trăm tên bị diệt
To đầu cũng đã chịu bôi vôi
1/6/2022
Tú Sụn
* Tổng giám đốc công ty Việt Á.