QUAN TOÀ BỆNH HOẠN

Ảnh: Sưu tầm

Cán cân công lý lại đành cong
Rồi vẫn như xưa luỵ chất chồng
Tuyên án thuận tình, chưa thấu luật
Tội nhân thoả chí, cứ như không
Gian manh xét xử cho xong chuyện
Xảo trá cầm cân, chớ có hòng
Ngàn tỷ ngồi tù dăm bảy quý
Quan toà bệnh hoạn chẳng như mong
26/7/2021
Tú Sụn