THẾ CUỘC

Ảnh: Sưu tầm


Thế cuộc sinh ra lắm nhiêu khê
Công bộc ngày nay giống như hề
Khanh tướng oai quyền phai đức độ
Công hầu nịnh bợ đến cuồng mê
Tham lam đến độ không gì sánh
Gian giảo đã từng hết hết chỗ chê
Niềm tin cạn kiệt theo ngày tháng
Đất nước nợ vây khắp tứ bề
4/12/2018
Tú Sụn