UỔNG CÔNG ĐÈN SÁNH

Ảnh: Sưu tầm


UỔNG CÔNG ĐÈN SÁCH
Lạ thay trí thức thiếu nơi làm
Thạc sĩ cử nhân ở Việt Nam
Grap ê chề luôn chịu đựng
Shiper lam lũ cũng đành cam
Uổng công đèn sách gian nan trải
Phí của mẹ cha khó nhọc kham
Quyết chí học hành đâu tiến bộ
Tương lai mãi mãi vẫn là phàm
29/11/2022
Tú Sụn