KÝ BỔ NHIỆM CÁN BỘ TRƯỚC KHI VỀ HƯU*

Ảnh: Sưu tầm


Bổ nhiệm kiểu này có từ lâu
Vét thêm cú chót để thêm giàu
Xưa nay vẫn thế đều trót lọt
Liêm sỉ lu mờ một nỗi đau

Bản chất gian tham nên mua chức
Quan sắp về hưu bán kiếm tiền
Lách luật bằng con đường bổ nhiệm
Bọn này đông lắm nước không yên

Bổ nhiệm kiểu này thành tiền lệ
Đảng cứ du di, Đảng bỏ qua
Quan tham có đường mà sinh nở
Thành nhóm thành bè phá nước ta

Đảng ta cách mạng và kiên định
Cứ hỏi tại sao Đảng bỏ qua
Té ra kẻ xấu chui vào Đảng
Tư lợi làm càn, để xảy ra

Một thời Đảng đã hô chỉnh đốn
Bọn xấu quá nhiều chỉnh không xong
Bây giờ kêu gọi làm trong sạch
Nhưng kiểu thế này sẽ khó lòng

Trong Đảng, tiểu nhân giờ đa số
Quân tử, trung thần chẳng bao nhiêu
Thế nên bác Trọng làm nhân sự
Đau đáu, chuyên tâm đủ mọi điều

Muốn cho chế độ mình tồn tại
Duy nhất một điều, sạch tiểu nhân
Với Đảng bây giờ là thách thức
Bằng không, có tội với nhân dân
27/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Tp HCM: Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước khi về hưu.