NÓI HAY*

Ảnh: Sưu tầm


Còn đánh giá kiểu này
Tham nhũng còn tung bay
Còn phát ngôn kiểu này
Còn tham nhũng liền tay
Bộ Quốc phòng nói hay
Tướng tham càng trày trày
Nếu tướng không ăn dày
Biệt thự tiền đâu xây?
Nhung lụa lấy đâu đây?
Nếu tướng không no đầy
Sao cuộc sống như Tây
Tướng tham nay thành bầy
Làm cho mắt dân cay
Rồi chế độ lung lay
Bộ Quốc phòng nói hay
17/2/2020
Tú Sụn
* Bộ Quốc phòng: Các tướng lĩnh quân đội bị xử lý không phải do tham nhũng