THÓI DU CÔN*

Ảnh: Sưu tầm


Ngàn năm Tàu vẫn là Tàu
Vẫn bóng bành trướng vẫn màu du côn
Hại người, tráo trở sồn sồn
Hoa Xuân Oánh! nhớ liệu hồn đó nghe
Đừng hòng nước lớn mà đe
Đừng quen thói bợm, tay che cả trời
Nói năng nhớ liệu lấy lời
Ngoại giao chết tiệt ai đời nào tin
Luôn xưng theo Mác Lê nin
Mà toan độc với láng giềng, mới cay
Hại người mấy chục năm nay
Đâm tàu, chiếm đảo liền tay không ngừng
Tự vệ nên đặng chẳng đừng
Đã đến lúc đó không chừng đao binh
Việt Nam yêu chuộng hoà bình
Mong muốn hữu nghị thắm tình là hơn
Chớ gây thù oán căm hờn
Một lòng bảo vệ giang sơn vẹn toàn
6/4/2020
Tú Sụn
* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trắng trợn vu khống tàu cá Việt Nam chủ động đâm tàu kiểm ngư của Trung Quốc!?