Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Ảnh: Sưu tầm


Tổ quốc hôm nay lại có người
Niềm tin tuyệt đối đến mười mươi
Tương lai đất nước đang chờ đợi
Lịch sử nhân dân đã mỉm cười
Ý Đảng hoàn toàn luôn đúng đắn
Lòng dân phấn khởi rõ vui tươi
Mong rằng Bác Trọng không chùn bước
Tham nhũng, truy lùng đến tận nơi
27/1/2021
Tú Sụn