“SỞN GAI ỐC”

Ảnh: Sưu tầm


Lãnh đạo bây giờ cố làm càn
Họ ra văn bản quá tràn lan
Gần sáu ngàn văn bản trái luật
Làm cho dân chúng phải hoang mang

Lãnh đạo bây giờ cố giả ngu
Họ ra văn bản quá tù mù
Vì lợi ích nhóm họ bỏ luật
Hậu quả khôn lường tận ngàn thu

Lãnh đạo bây giờ ma fi a
Họ ra văn bản quá ranh ma
Mưu đồ lũng đoạn để hưởng lợi
Gây nỗi kinh hoàng bao doanh gia

Lãnh đạo bây giờ cố tham lam
Họ ra văn bản quá bá xàm
Ích nước, lợi dân không cần đến
Liếm láp, vinh thân thì quá ham

Lãnh đạo bây giờ cố lạm quyền
Cấp bộ, cấp tỉnh gây luỵ phiền
Hàng ngàn văn bản sai pháp luật
Dân tình ngao ngán, không thể yên

Bộ Tư pháp phải sớm vào cuộc
Xử lý phân minh vấn nạn này
Mối nguy nghe đến “sởn gai ốc”
Xã hội bây giờ loạn lắm thay
8/8/2018
Tú Sụn