THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Nắng trải trên nương, trải khắp đồng
Mây vờn đỉnh núi xuống triền sông
Thôn quê vắng vẻ chưa từng thấy
Phố xá buồn hiu đến chạnh lòng
Rượu cạn hết men hòng chếnh choáng
Bình khô có dịch cấm đi đong
Thu buồn chẳng rượu lòng buồn lắm
Đợi hết cách ly kiếm chút nồng
21/8/2020
Tú Sụn