CÁI LỒNG RÁCH

Ảnh: Sưu tầm


Cái lồng nhốt quyền lực
Để loại trừ quan gian
Của Đảng ta bị rách
Nên quan tham tràn lan

Chế độ ta ưu việt
Nhưng cơ chế cũ mèm
Lạc hậu, không phù hợp
Nên quan chức lèm nhèm

Quyền lực luôn tha hoá
Bởi bản chất con người
Tham lam và tư lợi
Có một kiếm thêm mười

Muốn đất nước cường thịnh
Phải quản trị Quốc gia
Tương thích nền kinh tế
Tiêu diệt quyền lực ma

Cần phải thay lồng mới
Trách nhiệm của chị Ngân
Phải quyết tâm bàn thảo
Vì đất nước đang cần
19/8/2020
Tú Sụn