NẾU NHƯ

Ảnh: Sưu tầm


NẾU NHƯ
Dân lành hết chịu cảnh chơi vơi
Vun đắp vươn lên để đổi đời
Chính phủ thanh liêm là có cội
Nước nhà rạng rỡ sẽ lên ngôi
Nếu như quét sạch loài gian dối
Và đã thanh trừng đám đãi bôi
Trọng dụng hiền tài như bảo bối
Nhũng-tham cương quyết đánh tơi bời
8/6/2022
Tú Sụn