YÊU TRONG MỘNG TƯỞNG

Ảnh: Sưu tầm

Đã nói lời yêu mãi mặn nồng
Đa mang chấp nhận tiếng đèo bòng
Đà nghe phía ấy trao lời nhớ
Đã biết bên đây tỏ tiếng lòng
Đả giấc mơ màng cùng số phận
Đà yên mộng tưởng với hư không
Đa sầu thuở ấy không còn nữa
Đá hoá thành châu ấm cõi lòng
7/4/2021
Tú Sụn