BÌNH VÀ RƯỢU

Ảnh: Sưu tầm

BÌNH VÀ RƯỢU
Chiếc bình tuyệt diệu quý vô vàng
Của hiếm chưa từng cả thế gian
‘Mỗi tội rượu hăng mùi xú uế
Nên đành cam chịu tiếng cười oan’*
‘Muốn còn danh giá người khâm phục
Thì phải thay thôi chớ để càn’*
Bất nhất trong ngoài về bản chất
Có gì tốt đẹp mãi huyênh hoang
26/12/2022
Tú Sụn
* Phép đối lưu thuỷ.