PHẪN NỘ

Ảnh: Sưu tầm


PHẪN NỘ
Công lao như dãy núi Trường Sơn
Ấy thế giờ đây phủi sạch trơn
Thấy mặt quan tham lòng phẫn nộ
Nhìn tên gian giảo dạ căm hờn
Thù dai bọn ác loài lang sói
Ghét nhất chúng giàu kiểu bất nhơn
Bóc lột tinh vi hơn địa chủ
Lê Nin Các Mác thấu nguồn cơn
13/2/2022
Tú Sụn