THU VÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Tầng mây xám bạc gọi thu sang
Một chút heo may chút nắng vàng
Núi thẳm mơ màng sương ảo não
Đồng xa bát ngát gió đi hoang
Hoa tàn rã nhuỵ nên sầu nhớ
Lá úa rời cành chỉ thở than
Khắp chốn vàng ươm màu tiễn biệt
Lòng này trống vắng cõi mênh mang
8/9/2020
Tú Sụn