CÓ MỘT KHÔNG HAI

Ảnh: Sưu tầm


Đúng là có một không hai
Vô cùng trái khoáy không ai nói gì
Phó giám đốc nhiều làm chi
Chục ông một sở lấy gì mà ăn
Dân đang nghèo đói nhăn răng
Cớ gì nhắm mắt rồi tăng vậy trời
Rồi đây lấy ghế đâu ngồi
Long nhong đến tháng thế rồi lĩnh lương
Mặc ai một nắng hai sương

23/8/2018
Tú Sụn