YÊN PHẬN (hoạ thơ)

Hoạ bài VUI VUI của Sáu Oanh-hoạ nguyên vận

 


YÊN PHẬN
Sáu sáu xuân xanh lặn lội rồi
Bây giờ đến lúc nghỉ ngơi thôi
Bạn thân tứ chốn mong lui tới
Cảnh mến ba miền định ngược xuôi
Qua thuở truân chuyên thôi chát đắng
Đến thời nhàn hạ thấy thơm bùi
Tuổi già yên phận cùng con cháu
Buồn tủi lâu rồi đến lúc nguôi
5/11/2021
Tú Sụn