QUANG VINH (hoạ thơ)

Ảnh: Vũ Đức Minh


QUANG VINH
(Hoạ thơ Nguyễn Văn Hưng)
Ngoại xâm dày xéo đến điêu linh
Thâm độc tay sai quá bất bình
Uất hận làm dân nuôi chí lớn
Căm thù ra trận thoả bình sinh
Chiến trường đánh giặc luôn tròn nghĩa
Tổ quốc ghi công đặng thắm tình
Mộ chí khắc danh người liệt sỹ
Muôn đời tồn tại ánh quang vinh
28/7/2023
Tú Sụn