GỞI UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG*

Ảnh: Sưu tầm


Vụ việc ông Chung quá rõ ràng
Thanh tra Chính phủ đã đưa sang
Uỷ ban chưa kịp xem toàn thể
Phó tổng đã qua rút vội vàng
Có việc diễn ra là đúng thật
Chưa ai động đến để trừ gian
Vụ này bỏ lọt là không thể
Bởi chính thanh tra cũng cả gan!
12/8/2020
Tú Sụn
* Thông tin rò rỉ từ nội bộ: Hồ sơ sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của Hà Nội được Thanh tra chính phủ chuyển sang Uỷ ban kiểm tra Trung ương, UBKT chưa kịp xử lý thì có một Phó Tổng TTCP ký văn bản rút lại ngay lập tức.