TRÒ NÀY AI MÀ KHÔNG BIẾT

Ảnh: Sưu tầm


Rộ lên khắp cả nước
Ngàn dự án bê tê (BT)
Làm hạ tầng lấy đất
Là ngon hết chỗ chê

Những doanh nghiệp ăn đất
Luôn tích cực đi đêm
Vẽ đường lùa hưu chạy
Là thâu tóm rất êm

Đất không qua đấu giá
Được đổi lấy hạ tầng
Giá đất ở dưới đất
Hạ tầng giá trên tầng

Thế là khoảng chênh lệch
Doanh nghiệp và chính quyền
Cùng chia năm xẻ bảy
Bê tê ắt sẽ yên

Trò này ai không biết
Đã diễn ra quá lâu
Gây thiệt hại ngân sách
Không ai tính nỗi đâu

Chỉ một vài dự án
Kiểm toán đã chỉ ra
Chênh lệch hàng ngàn tỷ
Đúng là quá ranh ma

Chính quyền thì tham nhũng
Doanh nghiệp thời gian manh
Chúng cùng nhau cấu kết
Đất nước này tan tành
17/12/2018
Tú Sụn