THỦ LĨNH XOÀNG

Ảnh: Sưu tầm

Võ nghệ tầm thường, kiến thức không
Nhưng mà đệ tử hắn thì đông
Tôn làm thủ lĩnh thay nhà quạ
Chắc hẳn bòn ra chẳng mấy đồng
15/7/2021
Tú Sụn