ĐÃ MẮC SAI LẦM

Ảnh: Sưu tầm


Một quyết định sai lầm
Đã mất hàng ngàn tỷ
Nếu tiếp tục chủ quan
Rồi sẽ được như Ý
19/3/2020
Tú Sụn