GHE

Ảnh: Sưu tầm làm nguồn thơ


Cái này miền Bắc gọi là ghe
Thoạt nhòm rạo rực bởi không che
Khen ai khéo tạc trông như thật
Phục người tạo dáng ngó giống he
Phía trên lún phún vì chưa cắt
Bên dưới đầm đìa bởi có khe
Thích thú lén nhìn không chớp mắt
Ước gì là thật sẽ nhăm nhe
17/10/2018
Tú Sụn