TỆ NẠN TRONG THI CỬ

Ảnh: Sưu tầm


BUỒN THI HỎNG
Tác giả: Tú Xương
Bụng buồn còn muốn nói năng chi ?
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm,
Trăm năm thân thế có ra gì!
Được gần trường ốc vùng Nam Định,
Thua mãi anh em cánh Bắc Kì.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt,
Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy.

(Hoạ bài BUỒN THI HỎNG của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
TỆ NẠN TRONG THI CỬ
Nhà khó lên đường chẳng có chi
Đói meo mà cũng phải đi thi
Cô chiêu dốt đặc không làm được
Cậu ấm ngu ngơ có biết gì
Phận kiết thân lo không chạy chọt
Thân cô tự lập chẳng cầu kì
Bài làm rất tốt nhưng rơi bịch
Cũng bởi điểm – tiền họ đã quy
8/7/2021
Tú Sụn