PHÂN BUA

Ảnh: Sưu tầm


Chỉ cùng một sự việc
Ba tướng nói ba dèo
Phân bua không nghệ thuật
Làm người nghe tréo hèo
15/1/2020
Tú Sụn