NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU

Ảnh: Sưu tầm


Chị đã làm nên những chiến công
Thêu hoa dệt gấm sắc cờ hồng
Đòn thù ác hiểm không hề sợ
Tra tấn xiềng gông vẫn tiến công
Tuổi trẻ hy sinh vì nghĩa lớn
Xuân thì chí khí giữ non sông
Anh hùng bất tử ngàn năm tỏ
Mãi rạng danh dòng máu Lạc Hồng
29/7/2020
Tú Sụn