NGHỊCH CẢNH

Ảnh: Sưu tầm


Đến nay dân mình còn nghèo lắm
Chỉ quan tham mâm ngọc chén vàng
Bây giờ dân mình còn khổ lắm
Công bộc thì quyền quý cao sang

Một đường lối công bằng dân chủ
Vì tham lam vô độ vô song
Dựa quyền lực rắp tâm vơ vét
Đã trở thành xã hội bất công

Chúng mạo danh con người cộng sản
Làm những điều sai trái vô lương
Khiến người dân ngày càng cùng cực
Sống cuộc đời nghèo khổ đau thương

Bữa ăn họ cao lương mĩ vị
Với người dân là cả gia tài
Còn khối người cơm rau không đủ
Nhọc vô cùng mà chẳng đủ nhai

Họ sung sướng siêu xe biệt thự
Sống ung dung xứng mặt nhà quan
Còn người dân nhà tranh vách lá
Sống một đời cơ cực bần hàn

Họ vờ như không biết, không thấy
Cứ mặc cho sống chết mặc bây
Cứ bày mưu, lập bè liếm láp
Miễn làm sao của đủ tiền đầy

Biết chừng nào xoá tan nghịch cảnh
Cho công bằng, dân chủ, văn minh
Để người dân sống đời no đủ
Giữa quan – dân đầm ấm thắm tình
13/8/2018
Tú Sụn