THẰNG ĐỂU

Ảnh: Sưu tầm


Đời này bọn đểu rất là nhiều
Nó sống thâm trầm có thói yêu
Biết trước dè chừng thời né được
Khôn lường hậu hoạ bị là tiêu
Bề ngoài thắm thiết hòng cầu lợi
Trong ruột hiềm thù bởi tính kiêu
Thằng đểu coi chừng luôn trở mặt
Lừa thầy phản bạn dễ sinh liều
31/8/2020
Tú Sụn