BẠO LỰC Ở NGHỊ TRƯỜNG

Ảnh: Sưu tầm


Như trò hề nhưng thật
Ở nghị trường người ta
Họ đè nhau đấm đá
Rất thường hay diễn ra

Những côn đồ chính trị
Không có tiếng nói chung
Nên phải dùng bạo lực
Để giải quyết đến cùng

Hậu quả là ô nhục
Nhân loại thấy nhãn tiền
Của chế độ đa đảng
Hành động như bị điên

Thấy hết rồi đó nhé
Đừng có mà u mê
Đừng kêu gào đa đảng
Sẽ thất vọng ê chề
29/9/2018
Tú Sụn