VỊNH CÁI CỐI


Cuộc sống này đây nghĩ thật hay
Trong đời có cối cũng vui thay
Công năng thế đó nhưng cần thiết
Hữu dụng như vầy mãi thích ngay
Muốn giã khi nào là có sẵn
Cần đâm lúc ấy lại khêu chày
Song đôi một cặp ân tình quá
“Cối sẽ mốc meo nếu vắng chày”*
17/3/2021
Tú Sụn
* Ý thơ của Hữu Khánh, Giám đốc tập đoàn y khoa Đông Dương