TRẺ NGU VÍ VỚI DẠI GIÀ

Ảnh: Sưu tầm


Cả đời đội lốt thằng khôn
Một câu cú chót giao hồn cho ma
Trẻ ngu ví với dại già
Sinh ra quốc ngữ để mà xâm lăng!
14/3/2020
Tú Sụn