VỊNH CÁI TỦ LẠNH


Máy móc ngon lành thoả ước mơ
Êm ru chạy tốt khoái vô bờ
Bưng lên có vẻ mềm như sứa
Đút hẳn vào luôn nó cứng đờ
Thế đấy bà mà không chú ý
Cho nên ông ắt mất thời cơ
Mồi ngon bia bọt càng cần lắm
Đã cứng nâng ly mới quắc đơ
15/3/2021
Tú Sụn