TỐI MẬT – Ơ HAY

Ảnh: Sưu tầm

Bộ Tư pháp đề xuất
Về số liệu thu hồi
Tài sản bọn tham nhũng
Nghe mà bắt rụng rời

Cớ gì mà “tối mật”
Đâu nguy hại Quốc gia
Lòng dân luôn trông ngóng
Ắt cần phải nêu ra

Của tham nhũng ăn cắp
Là tiền thuế của dân
Dân có quyền được biết
Dân kiểm tra khi cần

Chúng tham nhũng hàng vạn
Chỉ thu hồi ít ngàn
Chắc chắn dân không chịu
Chắc chắn dân hoang mang

Hay xử bọn tham nhũng
Cho có chuyện, qua loa
Nên không dám công bố
Vì bí mật Quốc gia

Lý thuyết nói “dân biết
Dân bàn dân kiểm tra”
Giờ đưa vào “tối mật”
Đánh đố nhau gọi là

Bọn tham nhũng vơ vét
Khủng khiếp và vô chừng
Thu hồi phải triệt để
Cho dân rõ dân mừng

Quyết đưa vào “tối mật”
Còn tính ăn mồi chuyền
“Tối mật” là thượng sách
Nếu không, lộ sẽ phiền

Ơ hay! Là tối mật
Thật giống như tấu hài
Xử phải đúng pháp luật
Tiền nong phải công khai

Bộ Tư pháp đề xuất
Dân bức xúc bất bình
Căn cứ không thuyết phục
Nghi xử không công minh
22/6/2021
Tú Sụn