KỶ LUẬT CHO VUI

Ảnh: Sưu tầm


Vi phạm pháp luật rành rành
Kỷ luật lãnh đạo Vân Canh nữa vời
Phá rừng là chuyện tày trời
Kỷ luật khiển trách! Cạn lời xiết bao
Đúng là kỷ luật tào lao
Tuyên bố cho có, đồng bào thị phi
Tỉnh Bình định xử du di
Hay là cũng được chung chi ít nhiều
Đồng tiền quý, đồng tiền yêu
Đồng tiền gỡ gạc tuyệt chiêu ngọt bùi
Thế nên kỷ luật cho vui

16/2/2019
Tú Sụn