GIỖ MẸ

 


Bàn thờ nghi ngút toả khói nhang
Ngập cõi lòng rưng lệ thành hàng
Tề tựu về đây ngày giỗ mẹ
U buồn cô độc giữa trần gian
12/1/2018
Tú Sụn