CHỌC TỔ KIẾN

Anh: Minh hoạ


Vừa cắc cù cắc cù
Muốn co giò mà chạy
Cái bản họng súng máy
Ré liên hồi không thôi

Bọn kiến cầu Số Giới
Như vỡ tổ ầm ầm
Những đường lửa khét lẹt
Xóm Đuốc thì lặng câm

Mình trước trăm họng súng
Độc khẩu CKC
Nghe lệnh không được rút
Chắc nằm đây không về

Thèm một khẩu AK
Mấy quả M26
Cho bọn lính cộng hoà
Biết du kích rất máu

Lần đầu tiên trong đời
Cầm cây súng đánh giặc
Lọ mọ chọc tổ kiến
Nó làm cho tái mặt
1972
Trương Quang Tú