RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH

Ảnh: Sưu tầm


RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH
Bọn này ăn cắp lẹ như rươi
Rút ruột công trình chẳng hổ ngươi
Khối lượng đội lên nhanh tựa thổi
Thành phần giảm xuống dễ như chơi
Mặc bây sống chết cần chi biết
Kệ nó mất còn cũng vậy thôi
Tiền nước của chùa đều của cả
Xây xong như ị quá kì khôi
29/6/2022
Tú Sụn