MỘT MÁNH KHOÉ HẠ CÁNH AN TOÀN

Ảnh: Sưu tầm


Toàn những tên tham quan
Được đứng ra làm luật
Tạo hành lang hợp thức
Để hạ cánh an toàn

Cũng bởi vì gian tham
Mà định ra thời hiệu
Hết thời hiệu là chịu
Không được phép tống giam

Kẻ hở luật lâu nay
Các quan tham đều lách
Bao tội lỗi phủi sạch
Một mánh khoé quá hay

Nay Bộ nội vụ bàn
Thời hiệu sáu mươi tháng
Quan tham cũng không ngán
Vì mua được thời gian

Mua kéo dài thời gian
Kể từ khi hạ cánh
Như là có phép thánh
Sẽ ung dung an toàn

Vi phạm phải điều tra
Không thời hiệu chi hết
Trừ khi hắn đã chết
Mới không đưa ra toà

Đúng là một mánh khoé
Để hạ cánh an toàn
Nay đừng hòng ăn gian
Đã sửa luật rồi nhé!
13/2/2019
Tú Sụn