ĐỒNG LƯƠNG TỰ GIẢM

Ảnh: Sưu tầm


ĐỒNG LƯƠNG TỰ GIẢM
Tiền tươi ngân sách chịu dần vơi
Tăng thuế khoan dân để đắp bồi
Thu nhập không còn nên ấm ức*
Đồng lương tự giản phải ỉ ôi*
Bội chi tiếp tục tăng lên mãi*
Lạm phát hoành hành vẫn chịu thôi*
Vật giá leo thang trời có cản
Hộ nghèo bềnh vững sống khô môi
24/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ