DIỆT TRỪ QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm

(Song điệp)

Giận giận hờn hờn nói với làm
Thù thù hận hận lũ quan tham
Bè bè bọn bọn nhiều tên giặc
Cánh cánh phe phe một nhóm phàm
Chống chống trừ trừ tay vấy bẩn
Tiêu tiêu diệt diệt mặt lem chàm
Dù dù sẽ sẽ nhiều nguy hiểm
Vẫn vẫn làm làm thiệt cũng cam
27/6/2021
Tú Sụn