ĐỊA PHƯƠNG KHÁC CŨNG VẬY*

Ảnh: Sưu tầm


Vừa khởi công, ký nghiệm thu
Nếu không có lộc ai ngu gì làm
Bì dày lãnh đạo mới ham
Đâu đâu cũng có quan tham lộng hành
Chưa làm, sao biết hoàn thành
Thế nên đường sá mong manh là thường
Đường mới làm, nát như tương
Làm xong sụt lún là đường kiểu ni
Báo chí phát hiện, phân bì
Nơi khác cũng vậy riêng gì Ba Tơ
16/4/2020
Tú Sụn
* Quảng Ngãi: Dự án mới khởi công đã được nghiệm thu hoàn thành (?). Khi phóng viên hỏi, phó giám đốc BQLDA trả lời: việc này là do lịch sử để lại, nhiều địa phương khác ở Quảng Ngãi cũng làm như vậy, chứ không riêng gì ở Ba Tơ (?).