QUỶ QUYỆT

Ảnh: Sưu tầm

QUỶ QUYỆT
Còn đâu đất nước nữa, than ơi!
Mất biển trụi rừng đến tả tơi
Chính sách đưa ra không đọc kỹ
Chủ trương thực hiện cứ làm tồi
Đoạn ngon vớ bẫm là khai thác
Chỗ hở lách luồn để kéo lôi
Quỷ quyệt mưu mô luôn áp dụng
Dân mình xót ruột lệ tuôn rơi
29/6/2022
Tú Sụn