CHẠY ĐIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Người ta chạy chức, chạy quyền
Chạy trường, chạy điểm… khắp miền lâu nay
Chạy quyền, chạy chức giàu ngay
Chạy trường chạy điểm… tương lai huy hoàng
Còn hắn chẳng ước cao sang
Chạy điên để đó, sẵn sàng có ngay
Cướp đêm và cả cướp ngày
Đều cần có loại giấy này thoát thân
Luật pháp ngơ ngác tần ngần

9/8/2018
Tú Sụn