NHƯ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG*

Ảnh: Sưu tầm


Mười hai đại dự án
Mười hai máy xay tiền
Mấy chục năm thua lỗ
Thấy gai mắt và điên

Mười hai đại dự án
Mỏ tiền của quan tham
Chia nhau hàng ngàn tỷ
Duy nhất tại Việt Nam

Bao thế hệ quan chức
Giàu lên nhờ mỏ này
Ngân sách có què quặt
Chúng vẫn cứ kệ thây

Mười hai đại dự án
Thua lỗ hàng chục năm
Cứ thế nó tồn tại
Chính phủ chớ hỏi thăm

Nay Phó Thủ tướng nói
Giống là mới hôm qua
Như trên trời rơi xuống
Ngạc nhiên! Úm ba la

Chúng nó đã nạo vét
Đến hết sạch sành sanh
Rồi phủi tay cái rẹt
Làm đếch gì được anh?
3/4/2020
Tú Sụn
* Sau hàng chục năm làm ăn thua lỗ do tham ô lãng phí, thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng, nay Phó Thủ tướng nói: Xử lý 12 đại dự án thua lỗ, yếu kém, không phục hồi thì kiên quyết giải thể, phá sản.