LÃNG NHÁCH

Ảnh: Sưu tầm


LÃNG NHÁCH
Tiệc nọc nô tài biết bấu ai
Quân sư gian giảo xúi làm sai
Tay ngang thành thử luôn ăn gạt
Mắt lé cho nên mãi bị gài
Bổ nhiệm tào lao nên tứ hoạ
Phân công vô lý ắt tam tai
Quy trình sử dụng chi mà tệ
Lãng nhách lâu rồi cứ nói dai
19/7/2022
Tú Sụn